Умови, етапи, рівні, критерії, показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності

  • O.S. Dushchenko
Keywords: conditions, stages, levels, criteria, indicators of readiness of the future teacher of informatics for application of Internet technology in a professional activity

Abstract

This article discusses the conditions, stages, levels, criteria, indicators of readiness of future teachers to the pedagogical activity. Concretized conditions, stages, levels, criteria, indicators of readiness of the future teacher of informatics for application of Internet technology in a professional activity.

References

Гавриленко О.М. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Гавриленко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – C. 10 – 11.

Гуцан Т.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання старшокласників [Електронний ресурс]: Наукові конференції. – Режим доступу: http://intkonf.org/index.php?s=%E3%F3%F6%E0%ED&Submit=%CF%EE%F8%F3%EA (27.03.15) – Назва з екрана.

Давискіба О. В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі "вчитель – комп’ютер – учень": автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Давискіба; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 c. – C. 11–12.

Етап [Електронний ресурс]: Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BF (27.03.15) – Назва з екрана.

Нітченко Г.М. Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.М. Нітченко; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2008. – 20 с. – C. 15.

Професійна освіта: словник: навч. пос. / [уклад. С.У. Гончаренко та ін.; ред. Н. Г. Ничкало]. – К.: Вища шк., 2000. – 149 с.

Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті [Електронний ресурс] // Науково-практична конференція «Новітні освітні технології». – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103(27.03.15). – Назва з екрана.

Торубара О.М. Формування готовності у майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технологій: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.М. Торубара; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2009. – 32 с. – C. 25.

Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: Автореф. дис… докт. пед. наук. ― М.,1983. – 46 с.

Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 159 с.

Плахотнюк Н. Критерии и показатели уровня готовности будущих учителей к инновационной деятельности [Електронний ресурс]: Наукова бібліотека України. Наукові публікації. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/1647-kriteriyi-ta-pokazniki-rivnja-gotovnosti-majbutnih-uchiteliv-do-innovatsijnoyi-dijalnosti.html (27.03.15) – Назва з екрана.
Published
2016-06-01
How to Cite
Dushchenko, O. (2016). Умови, етапи, рівні, критерії, показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 3(1), 21-28. Retrieved from https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/136