The use of a digital measuring complex in a STEM-oriented educational environment

Authors

  • I.A. Slipukhina National Aviation University, Kyiv, Ukraine
  • I.S. Chernetskyi National Center "Junior Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.279-289

Keywords:

digital measuring system, STEM, learning environment, teaching and research, information technology, laboratory MANLab

Abstract

The article examines the pedagogical preconditions use of digital measurement systems as a formative factor STEM oriented educational environment, an example of its use in the course of educational research labs.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 162 / PDF downloads: 208

References

Баксічева І. С. Взаємодія людини-природи-суспільства у шкільному курсі фізики / І. С. Баксічева, В. А. Ігнатенко, Л. М. Кнорозок // Вісн. Чернігівського нац. пед. ун-ту. Пед.науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 18–21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_6

Гриб’юк О. О. Дослідницька діяльність на уроках математики з використанням системи GeoGebra / О. О. Гриб’юк, В. Л. Юнчик // Електронна бібліотека НАПН України – електронне наукове фахове видання. – Режим доступу . : http://lib.iitta.gov.ua/26675/1/hrybiuk-yunchyk_naukovamolod-2015.pdf.

Лабораторія МАНЛаб. – [Електронний ресурс] .– Режим доступу : http://manlab.inhost.com.ua.

Прокопенко А. Актуальні питання інтеграції інформаційних та комунікаційних технологій у навчання / А. Прокопенко, Т. Олійник, Я. Чеботова // Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем [сайт] – Режим доступу до стат. :http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/ITEA-13/ITEA-13.doc.

Седов В. С. Інформаційно-комунікаційні технології як каталізатор змін компетентності викладача / В. С. Седов // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20 серпня 2015 р. – Режим доступу до стат. : http://openedu.kubg.edu.ua/ journal/index.php/ openedu/article/view/8/8#.VvL-xxMvnoJ

Сліпухіна І. А. Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів / І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – №3. – Додаток 1: Інтеграція вищої освіти і науки. – Київ, 2015. – С.216-225.

Чернецький І. С. Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Information Technologies and Learning Tools – електронне наукове фахове видання. – К. : ІІТЗН НАПН України. – 2013. – Т. 38. – № 6. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt.

Чернецький І. С. Цифрові вимірювальні комплекси – засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. ; [за ред. В. Д. Сиротюка]. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 259–269.

Elaine J. Hom What is STEM Education?/ LiveScience Contributor // February 11, 2014 [Electronic Resource] . – Mode of access : http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html

Resources for STEM Education [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.nsfresources.org/home.cfm

STEM Education Coalition [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.stemedcoalition.org/

Teaching Advanced Physics [Electronic Resource] – Mode of access : http://tap.iop.org/

The Physics Front : Physics and Physical Science Teaching Resources [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.thephysicsfront.org/search/browse.cfm?browse=GSSS

Willona M. Sloan Teaching and Learning Resources for STEM Education / EducationUpdate February, 2012.— Vol. 54.— Number 2 .— Mode of access : http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/feb12/ vol54/num02/Teaching-and-Learning-Resources-for-STEM-Education.aspx

Published

2017-04-03

How to Cite

Slipukhina, I., & Chernetskyi, I. (2017). The use of a digital measuring complex in a STEM-oriented educational environment. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(1), 279–289. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.01.279-289