The model to forming media competence of intending primary school teachers

Keywords: media competence, intending primary school teachers, model of media competence formation, media educational skills, primary school students

Abstract

Higher education establishments are intended to provide a high level of students’ professional knowledge and skills, to form the creative personality of a modern teacher capable of research and innovation activity, as well as to self-improvement in the process of developing media education skills. The purpose and tasks of the article are to substantiate creating the structural model of forming media competence of intending primary school teachers. Research results. The developed model structure includes the following units: the methodologically target unit, the organization and pedagogical one, the content and activity unit, the evaluative and result one. The methodologically target unit. It covers the purpose and tasks, the approaches, general didactic principles, specific principles. The content and activity unit is based on the components: the content of the training, methods, forms. The evaluation and result unit contains structural components (motivational, cognitive, activity, reflexive); criteria (motivational and value, information and cognitive, operation and activity, evaluative and reflexive) and levels (initial, average, sufficient, creative), with which the effectiveness of intending primary school teachers’ professional training is determined. Pedagogical conditions: forming the positive motivation of intending primary school teachers by using the media in the educational process; enriching intending primary school teachers’ professional training with media education knowledge; creation of the means and methods of ensuring the integration of media education facilities into the intending primary school teachers’ professional training; involving intending primary school teachers to a focused, creative media activity and creating their own media product. Conclusions and the prospects for further researches. The model of forming media competence of intending primary school teachers and its implementation in the educational process has allowed to form students’ media competence as the professional skill by using the selected forms of work, methods, content and means.

References

Babakina, O. O. (2009). Teoretychni zasady pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly do innovatsiinoi diialnosti cherez zastosuvannia pryntsypu dyferentsiatsii. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky), 2, 42-46. (in Ukrainian)

Hladush, V. A., & Lysenko, H. I. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly: teoriia, praktyka, istoriia. Navch. posib. Dnipro. (in Ukrainian)

Holub, Ye. S. (2007). Synerhetychna interpretatsiia suchasnoi informatsiinoi paradyhmy (metodolohichnyi aspekt). (Author’s abstract of Candidate of Philosophy Sciences Thesis). H. Skovoroda Institute of Philosophy, Kyiv. (in Ukrainian)

Hryshkova, R. O. (2000). Pedahohichni umovy realizatsii osobystisno oriientovanoho navchannia inozemnoi movy studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei vyshchykh zakladiv osvity. (Candidate of Pedagogic Sciences Thesis). Kyiv. (in Ukrainian)

Dumcheva, A. G. (2004). The development of students' media education skills. In Prevention of addictive behavior in an educational institution: Classroom hours, parental meetings, materials for teaching teachers. (pp. 57-69). Saint-Petersburg: SPbAPPO. (in Russian)

Dukhanina, N. M. (2013). Modeli mediaosvity. Retrieved from http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Pedagogica/2_141169.doc.htm. (in Ukrainian)

Zhilavskaja, I. V. (2008). Interaktivnaja (zhurnalistskaja) model' mediaobrazovanija. Mediaskop, 2. Retrieved from http://mediascope.ru/node/229. (in Russian)

Ivanova, L. A. (2011). Mediaobrazovanie: vzgljad v budushhee. Magister Dixit, 2, 1-15. (in Russian)

Kazakov, Yu. M. (2007). Pedahohichni umovy zastosuvannia mediaosvity v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv. (Author’s abstract of Candidate of Pedagogic Sciences Thesis). Luhansk. (in Ukrainian)

Kozak, T. M. (2015) Systemnyi pidkhid u realizatsii bezpechnoi roboty uchniv v Interneti. Medyasfera y medyaobrazovanye: spetsyfyka vzaymodeistvyia v sovremennom sotsyokulturnom prostranstve, 191-197. Retrieved from http://mic.org.ru/phocadownload/mediasfeta2015.pdf. (in Ukrainian)

Leont'ev, A. N. (1977). Dejatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moscow. (in Russian)

Murjukina, E. V. (2007). Mediaobrazovatel'nye zanjatija so studentami pedagogicheskogo vuza v kontekste lichnostno-orientirovannyh podhodov. Mediaobrazovanie, 2, 111-115. (in Russian)

NAPS of Ukraine. (2010). The Concept of Implementation of Media Education in Ukraine. Retrieved from http://www.ispp.org.ua/news_44.htm. (in Ukrainian)

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Pluhina, A. P., & Biriuk, L. Ya. (2018). Slovnyk-dovidnyk z media-osvitnoi diialnosti: navchalnyi posibnyk. Sumy: Vinnichenko M. D. (in Ukrainian)

On higher education. No. 1556-VII. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian)

Prohorov, E. P. (2011). Vvedenie v teoriju zhurnalistiki. Moscow: Aspekt Press. (in Russian)

Rubinshtejn, S. L. (2002). Osnovy obshhej psihologii. Saint-Petersburg: Piter. (in Russian)

Serikov, V. V. (2000). Obrazovanie i lichnost'. Teorija i praktika proektirovanija pedagogicheskih sistem. Moscow: Karapuz. (in Russian)

Usov, Ju. N. (1998). Osnovy jekrannoj kul'tury. Cikl programm. Moscow: Izd-vo Rossijskoj Akademii obrazovanija. (in Russian)

Fedorov, A. V. (2005). Mediaobrazovanie budushhih pedagogov. Taganrog: Izd-vo Kuchma. (in Russian)

Fedorov, A. V. (2009). Mediaobrazovanie: vchera i segodnja. Moscow: Izd-vo MOO VPP JuNESKO «Informacija dlja vseh». (in Russian)

Chelysheva, I. V. (2009). Methods and technology of media education in schools and universities. Taganrog: Ed. center of Taganrog. state ped. inst. (in Russian)

Sharikov, A. V. (1990). Mediaobrazovanie: mirovoj i otchestvennyiy opyt. Moscow: NII SOiUK APN SSSR. (in Russian)

Shhukina, L. S. (2004). Perspektivy ispol'zovanija sistemnogo i sinergeticheskogo podhodov v issledovanii reklamnyh kommunikacij. Vestnik VGU. Serija Filologija. Zhurnalistika, 1, 179-185. (in Russian)

UNESCO. (2005). Towards Knowledge Societies: UNESCO World Report. Paris: UNESCO. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141843_rus. (in Russian)

Published
2019-09-30
How to Cite
Pluhina, A. (2019). The model to forming media competence of intending primary school teachers. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7(3), 11-24. https://doi.org/10.32919/uesit.2019.03.02