The importance of interactive and practically oriented games in the process of financial literacy teaching at educational institutions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32919/uesit.2020.04.04

Keywords:

educational institution, game learning technologies, financial literacy, board financial games

Abstract

This article considers the possibilities of game technologies using for financial literacy teaching in the institutions of general secondary education. The attention is emphasized on the methodology of financial literacy teaching, which is focused on an innovative way of training and optimal implementation of tasks of interactive and practically oriented educational process. It is analyzed a number of scientific pedagogical and educational activities on financial literacy, which were conducted at the Western Ukrainian National University together with teachers of general secondary, vocational and higher education institutions about the trends and prospects of using game technologies in the educational process. The attention emphasizes on the importance of game modeling introducing in the educational institutions, which contributes to the reorientation of acquired knowledge and skills of financial literacy from the external sphere to internal, followed by their effective release during practical application. In this article there is a brief description of the author's board interactive financial games "My first million", "My budget", "Small entrepreneurs", "Payment in the store", "Bank card", "ATM", "Telephone fraud" and their testing at the courses of financial literacy for anti-terrorist operation participants’ children. A questionnaire survey among schoolchildren was conducted after a successful completion of the courses, to assess the level of knowledge of financial literacy basics.  It was observed that 63.79% of schoolchildren have the high and sufficient level of knowledge of financial literacy. The insufficient level of knowledge on the issues of skillful management of personal funds, acquisition of savings skills with the least losses and greatest benefits, protection against financial fraud was found in 24.13% of respondents, which requires the further consistent work of teachers with schoolchildren in the formation of financial competencies. This study proved the importance of using of teaching game component as a significant addition to the traditional methods of financial literacy teaching in educational institutions and courses for the formation of financial competencies in schoolchildren.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 302 / PDF downloads: 278

References

Бабире, О. В. (2017). Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури. Мовні і концептуальні картини світу, (59), 21-26.

Булавенко, С. Д. (2018). Дидактичні основи формування фінансової грамотності учнів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, (150), 18-20.

Горбатюк, Р. М. & Дудка, У. Т. (2019). Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей засобами онлайн-сервісу LearningApps. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7(3), 42-56. http://doi.org/10.32919/uesit.2019.03.05.

Гранчак, Т. Ю. (2019). Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями. Наука та інновації, 2(15), 9-10. http://doi.org/10.15407/scin15.02.091.

Зеленська, О. П. (2016). Дидактичні ігри в процесі навчання загальноосвітніх дисциплін майбутніх бакалаврів-правознавців та бакалаврів правоохоронної сфери. Педагогічний альманах, (31), 42-47.

Кізима, Т., Круп’як, І., & Коломийчук, Н. (2020). Методика викладання фінансової грамотності у вищій школі: досвід та перспективи. Світ фінансів, 3(64), 8-18. http://doi.org/10.35774/sf2020.03.008.

Кізима, Т. О., Ребуха, Л. З., Письменний, В. В., Коваль, С. Л. та ін. (2020). Методика викладання фінансової грамотності : навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка.

Ковальчук, В. І. (2017). Методичні рекомендації щодо застосування ігрових технологій в процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Київ: Видавничо-редакційний відділ НУБіП України.

Кравець, Н. С. (2017). Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі ВНЗ. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації, (50), 198-206.

Кремень, В. Г. (2002). Філософія освіти ХХІ століття. Освіта України, (103), 6-7.

Курик, М. (2016). Формування пізнавальної активності школярів через сюжетно-рольові та дидактичні ігри. Гірська школа Українських Карпат, (14), 240-242.

Лященко, Т. О., Гришуніна, М. В., & Пічкур, В. Р. (2018). Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу. Управління розвитком складних систем, (35), 113-123.

Маркеева, А. (2017). Геймификация как инструмент управления персоналом современной организации. Банковский менеджмент: интеллектуальные активы вашего банка, (5), 5-55.

Мельничук, І. М. (2011). Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах. (Дис. д-ра пед. наук). ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Мельничук, І. М., Ребуха, Л. З., & Мельничук, С. Ю. (2008). Формування ціннісних орієнтацій студентів в умовах інтерактивної взаємодії. Мандрівець, 4(75), 55-59.

Письменний, В. & Коженівський, С. (2020). Енциклопедія для фінансово грамотних школярів. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В.

Приходько, Б. (2014). Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України. Вісник Національного банку України, 2(216), 11-16.

Ребуха, Л. З. (2017). Инновационные технологии в профессиональной подготовке будущих социальных работников. Теория и методика профессионального образования, 4(1), 112-117.

Смовженко, Т. С. & Кузнєцова, А. Я. (2013). Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи. Вісник НБУ, (9), 8-16.

Черкашина, Т. Т. & Аббасова, А. А. (2014). Внедрение игровых технологий обучения как инновационный поиск актуализации профессиональной диалогической компетентности студентов. Весник РУДН, (4), 127-132.

Чечетова, Н. Ф. & Чечетова-Терашвілі, Т. М. (2019). Фінансова грамотність як запорука успіху управління особистими фінансами. World Science, 2(10(50), 14-20. http://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102019/6725.

Шапиева, А. С. & Магомедова, П. К. (2015). Применение игровых технологий в процессе обучения. Евразийский союз ученых, (10), 70-72.

USAID. (2017). Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження. Додатковий проект IP-FSS в Україні. Проект регіонального економічного розвитку. Взято з https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332.

Safa, М. А. & Beheshti, S. (2018). Interactionist and Interventionist Group Dynamic Assessment (GDA) and EFL Learners' Listening Comprehension Development. Iranian Journal of Language Teaching Research, 6(3), 37‒56. Retrieved from http://ijltr.urmia.ac.ir/article_120600_7a028bbb2ca75a31452b853d337b9fab.pdf.

Xhemajli, A. (2016). The Role of the Teacher in Interactive Teaching. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 31-37. http://doi.org/10.5937/IJCRSEE1601031X.

REFERENCES

Babyre, O. V. (2017). Gamification as an instrument of persuasion in the context of environmental culture. Movni i kontseptualni kartyny svitu, (59), 21-26. (in Ukrainian)

Bulavenko, S. D. (2018). Didactic bases of pupils’ financial literacy formation. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, (150), 18-20. (in Ukrainian)

Gorbatuc, R. & Dudka, U. (2019). Training of future specialists in economics with the help of online service LearningApps. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7(3), 42-56. https://doi.org/10.32919/uesit.2019.03.05. (in Ukrainian)

Hranchak, T. Yu. (2019). Games technology as innovative tool for forming a library and information environment of knowledge management. Nauka ta innovatsii, 2(15), 9-10. http://doi.org/10.15407/scin15.02.091. (in Ukrainian)

Zelenska, O. P. (2016). Didactic games in the process of teaching general disciplines of future bachelors of law and bachelors of law enforcement. Pedahohichnyi almanakh, (31), 42-47. (in Ukrainian)

Kizyma, T., Krupiak, I., & Kolomyychuk, N. (2020). Methods of teaching financial literacy in higher education: experience and prospects. World of finance, 3(64), 8-18. http://doi.org/10.35774/sf2020.03.008. (in Ukrainian)

Kizyma, T. O., Rebukha, L. Z., Pysmennyi, V. V., Koval, S. L. et al. (2020). Financial literacy teaching methodology : a textbook. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Kovalchuk, V. I. (2017). Methodical recommendations for the use of game technologies in the teaching of disciplines of the socio-humanitarian cycle. Kyiv: Vydavnycho-redaktsiinyi viddil NUBiP Ukrainy. (in Ukrainian)

Kravets, N. S. (2017). Stages of creating a gamified system for use in the educational process of higher education. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury. Seriia: Sotsialni komunikatsii, (50), 198-206. (in Ukrainian)

Kremen, V. H. (2002). Philosophy of education of the XXI century. Osvita Ukrainy, (103), 6-7. (in Ukrainian)

Kuryk, M. (2016). Formation of cognitive activity of schoolchildren through plot-role and didactic games. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat, (14), 240-242. (in Ukrainian)

Liashchenko, T. O., Hryshunina, M. V., & Pichkur, V.R. (2018). Gamification as one of the innovative forms of educational process. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, (35), 113-123. (in Ukrainian)

Markeeva, A. (2017). Gamification as an instrument for managing personnel in a modern organization. Bankovskij menedzhment: intellektualnye aktivy vasheho banka, (5), 5-55. (in Russian)

Melnychuk, I. M. (2011). Theory and Methodology of Professional Training of Future Social Workers by Means of Interactive Technologies in Higher Educational Institutions. (Doctor's thesis). TNPU im. Volodymyra Hnatiuka, Ternopil. (іn Ukrainia)

Melnychuk, I. M., Rebukha, L. Z., & Melnychuk, S. Yu. (2008). The formation of students’ value orientations in the conditions of interactive communication. Mandrivets, 4 (75), 55-59. (in Ukrainian)

Pysmennyi, V. & Kozhenivskyi, S. (2020). Encyclopedia for the financially literate schoolchildren. Ternopil: FOP Osadtsa Yu. V. (in Ukrainian)

Prykhodko, B. (2014). The strategic direction of raising the level of financial literacy Ukraine. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 2(216), 11-16. (in Ukrainian)

Rebukha, L. Z. (2017). Innovative technologies in the professional training of future social workers. Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya, 4(1), 112-117. (in Russian)

Smovzhenko, T. S. & Kuznietsova, A. Ya. (2013). Financial literacy introduction in Ukraine: current state and prospects. Visnyk NBU, (9), 8-16. (in Ukrainian)

Cherkashyna, T. T. & Abbasova, A. A. (2014). Implementation of game learning technologies as an innovative search for actualization of students’ professional dialogical competence. Vesnyk RUDN, (4), 127-132. (in Russian)

Chechetova, N. F. & Chechetova-Terashvili, T. M. (2019). Financial literacy as a key to the success of personal finance management. World Science, 2(10(50), 14-20. http://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102019/6725. (in Ukrainian)

Shapieva, A. S. & Mahomedova, P. K. (2015). Application of game technologies in the learning process. Evrazijskij soyuz uchenyh, (10), 70-72. (in Russian)

USAID. (2017). Financial literacy, awareness and inclusion in Ukraine: a research report. Additional IP-FSS project in Ukraine. Regional Economic Development Project. Retrieved from https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332. (in Ukrainian)

Safa, М. А. & Beheshti, S. (2018). Interactionist and Interventionist Group Dynamic Assessment (GDA) and EFL Learners' Listening Comprehension Development. Iranian Journal of Language Teaching Research, 6(3), 37‒56. Retrieved from http://ijltr.urmia.ac.ir/article_120600_7a028bbb2ca75a31452b853d337b9fab.pdf.

Xhemajli, A. (2016). The Role of the Teacher in Interactive Teaching. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 31-37. http://doi.org/10.5937/IJCRSEE1601031X.

Accepted
2020-12-05

Published

2020-12-30

How to Cite

Rebukha, L., Kizyma, T., & Pysmennyi, V. (2020). The importance of interactive and practically oriented games in the process of financial literacy teaching at educational institutions. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 8(4), 38–51. https://doi.org/10.32919/uesit.2020.04.04