Realities and potential of junior students' emotional intelligence development at New Ukrainian School

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32919/uesit.2022.01.04

Keywords:

emotional intelligence, new Ukrainian school, junior students

Abstract

A theoretical outline of the concept of "emotional intelligence" is provided in the article (EQ). Analyzed are the viewpoints of several local and international psychologists on the definition, history, and structure of EQ. The New Ukrainian School (NUS) places a high premium on studying emotional intelligence and potential avenues for its growth. The interplay of the "emotional - intellectual" notions is chosen as the foundation of EQ research. Advanced emotional intelligence has both beneficial and detrimental traits that are highlighted. For EQ studies, a methodological toolset is created and presented. Some potential paths for its ontogenetic development under suitable circumstances are supported. For the intricate consistent work on EQ development, an algorithm has been developed.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 71 / PDF downloads: 30

References

Andreeva, I. (2006). Emotsionalnyiy intellekt: issledovaniya fenomena. Voprosyi psihologii, (3), 78-86.

Bar-On, R. (1997). Emotional Intelligence in Men and Women: Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. Toronto: Multi-Health Systems.

Blaszczak-Box, A. (2017). Too Much Emotional Intelligence is a Bad Thing. Retrieved from https://www.scientificamerican.com/article/too-much-emotional-intelligence-is-a-bad-thing/.

Derevianko, S. P. (2015). Metodychni zasoby diahnostyky emotsiinoho intelektu (Methodical means of emotional intelligence diagnostics). Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky, (128), 95–99.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Bookz.

Goleman, D. (2013). Emotsionalnyy intellekt. Pochemu on mozhet znachit bolshe chem IQ. Moskva: Mann. Ivanov. Ferber.

Ilin, E. P. (2008). Emotsii i chuvstva. Sankt-Petersburg: Piter.

Kozlova, A. (2018). Emotsiinyi intelekt. Kyiv: Shkilnyi svit.

Lyusin, D. (1996). Organizatsiya znaniy ob emotsiyakh: vnutrennyaya struktura kategorii “emotsii”. Moskva: Razvitiye.

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17(4), 433–442. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-2896(93)90010-3. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-2896(93)90010-3

Nosenko, E. & Kovryha, N. (2003). Emotsiinyi intelekt: kontseptualizatsiia fenomenu, osnovni funktsii. Kyiv: Vyshcha shkola.

Prahova, S. & Makarenko, N. (2019). Directions on Prevention of School Anxiety of Junior Schoolchildren: the Today’s Realities and the Prospects of the «New Ukrainian School» (Based on the Example of the Longitudinal Study). Collection of Research Papers "Problems of Modern Psychology", (44), 234–254. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.234-254. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.234-254

Romanova, V. (2015). Doslidzhennia vplyvu emotsiinoho intelektu chleniv hrupy ta yikh osobystisnykh proiaviv na yavyshcha hrupovoi dynamiky. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka, 10(19), 468–477.

Savchuk, M. R. (2017). Teoretychni osnovy doslidzhennia emotsiinoho intelektu (Theoretical basis of the research of emotional intelligence). Efektyvna ekonomika, (5). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5608.

Shpak, M. (2011). Emotsiinyi intelekt v konteksti suchasnykh psykholohichnykh doslidzhen. Psykholohiia osobystosti, (1), 282–288.

Zarytska, V. (2010). Vyvchennia rivnia rozvytku samokontroliu i samorehuliatsii emotsii yak elementiv emotsiinoho intelektu studentiv u protsesi fakhovoi pidhotovky. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka, 10(5), 141–146.

Downloads

Accepted
2022-03-15

Published

2022-03-30

How to Cite

Prakhova, S., Makarenkо N., & Shumilina, I. (2022). Realities and potential of junior students’ emotional intelligence development at New Ukrainian School. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 10(1), 48–57. https://doi.org/10.32919/uesit.2022.01.04